ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

โครงการ

การเคลือบผิวคอนกรีต
Preserving Operational Excellence: Industrial Heavy Equipment

The industrial landscape demands robust heavy equipment capable of withstanding rigorous operational conditions. In this case study, we explore how Thintech Metal Coating has proven to be a pivotal factor in safeguarding industrial heavy equipment, allowing it to endure the test of time and maintain peak performance. Besides, keeping equipment clean helps to improve safety and the ability to easily identify problem areas.

การเคลือบผิวคอนกรีต
Enhancing Warehouse Flooring with Thintech Concrete Coating for Chemical Resistance and Durability

Warehouses face constant challenges in maintaining the integrity and durability of their flooring, especially when exposed to harsh chemicals, heavy foot traffic, and equipment movement. This case study explores the implementation of Thintech Concrete Coating to protect the floor of a warehouse, emphasizing its chemical resistance and durability.

การเคลือบผิวคอนกรีต
Contamination Mitigation and Maintenance Reduction withThinTech Coatings at Mobil Gas Stations

Mobil, a prominent oil and gas company, faced challenges in preventing oil and gas contamination of soils and water sources at their gas stations. Spills and leaks from fueling operations posed environmental risks, leading to soil and groundwater pollution. Additionally, the frequent maintenance required to clean these facilities incurred significant time and cost investments. To address these concerns, Mobil turned to ThinTech Coatings, a specialized solution that provided a non-permeable barrier at their gas stations. This case study examines the benefits of using ThinTech Coatings to reduce contamination risks and streamline maintenance processes at Mobil Gas Stations.

การเคลือบผิวโลหะ
Top of storage tank corrosion and how to protect the top of tanks from corrosion using ThinTech Metal Coating.

The top of storage tanks is susceptible to corrosion due to exposure to environmental elements such as moisture, chemicals, and atmospheric conditions. Protecting the top of tanks from corrosion is crucial to maintaining the structural integrity and longevity of the storage facility. ThinTech Metal Coating can be an effective solution for this purpose. Here’s an overview of the challenges and protective measures:

XD ไบโอคลีนเนอร์
การฟื้นฟูอาคารด้วย ThinTech XD Bio Cleaner

ด้วยการค้นหาโซลูชันที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เจ้าของอาคารจึงหันมาใช้ ThinTech XD Bio Cleaner เพื่อการบูรณะที่ครอบคลุม

การเคลือบผิวคอนกรีต
การรักษาความงามริมทะเล: การฟื้นฟูขอบหน้าต่างของเปอร์โตวัลลาร์ตา

สภาพแวดล้อมชายฝั่งทำให้ขอบหน้าต่างจากนกเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว
ของเสียและความชื้น

การเคลือบผิวคอนกรีต
การยกระดับความสง่างาม: การเคลือบ ThinTech เปลี่ยนขอบหน้าต่างของ Aspen ได้อย่างไร

การปนเปื้อนของไฮโดรคาร์บอนและของเสียจากนกมีคราบและสึกกร่อน
ขอบหน้าต่าง